Progress over Perfection

GPSC 2016: Solved Paper for Assistant Professor-IT

gpsc001. Intellectual Property Rights (IPR) ના સંદર્ભે કઈ જોડીઓ યોગ્ય છે?
(1) Patent Industrial Product
(2) copyright Brand name for services
(3) Trade mark Brand name for service l goods
(A) 1, 2
(B) 2, 3
(C) 1,3
(D) એક પણ નહી…

Explanation: 1, 2, 3 all are correct

Reference: Click Here

002. કયા યુદ્ધમાં પરાજયને કારણે ભારતમાં રાજ્ય રથાપવાના ફ્રે’ચોના પ્રશ્નનો અંત આવ્યો
(A) વાંધીવાશનુ યુદ્ધ   (B) બકસરનું યુદ્ધ
(C) પ્લાસીનું યુદ્ધ       (D) શ્રીરંગપટ્ટનમ્નું યુદ્ધ

003. 1857ના પ્રથમ સ્વતંત્રતાના યુદ્ધમાં કોણ સામેલ ન હતું
(A) રાણી લક્ષ્મીબાઈ      (B) તાત્ધા ટોપે
(C) નાના સાહેબ પેશવા  (D) ભગતસીંગ

004. નીચેના સ્થાપત્ય અને તેનાં કર્તાનેં ગોઠવો.
(A) ફતેપુર સિક્રી (1) અકબર
(B) મોતી મસ્જીદ (2) શહાજહાન
(C) આગ્રાથી જોધપુરનો રસ્તો (3) શેરશાહ સૂરી
(D) ઢાઈ દિન કા ઝોપડા (4) કુતુબુદ્દીન ઐબક
(A) A-1, B-2,C-3,D-4      (B)A-2,B-3,C-4,D-1
(C) A-3, B-4,C-1,D-2      (D)A-4,B-1,C-2,D-3

005. બહમની સલતનતના સમયમાં કયા શહેરને રાજધાની તરીકે વિકસાવવમાં આવેલી હતી
(A) વિજયનગર (B) ગુલબર્ગા અને બિદર
(C) દૌલતાબાદ (D) દિલ્હી

006. ‘ધોળાવીરા’ના ખોદકામ વખતે કઈ બાબતો ધ્યાને આવેલ હતી
(A) શહેરમાં ત્રણ ભાગ હતા.
(B) શહેરમાં રસ્તાઓ, દરવાજા અને જાહેર હેતુઓ માટે ખુલ્લી જગ્યાઓ હતી.
(C) જળ સંચય અને પાણીનાં નિકાલની વ્યવસ્થા હતો.
(D) ઉપરોક્ત બધીજ બાબતો

007. નીચેના પૈકી ક્યા ક્ષેત્રમાં ખાનગી ક્ષેત્રને રોકાણની પરવાનગી આપવામાં આવેલ નથી?
(A) એટોમિક એનર્જી
(B) કોલસાનું ઉત્પાદન
(C) સ્ટીલ અને એલ્યુમીનીયમનું ઉત્પાદન
(D) શિક્ષણ અને પ્રવાસન

008. FDI શબ્દ ક્યા કાર્ય માટે વાપરવામાં આવે છે?
(A) Foreign Development of India (B) Future Development of India
(C) Foreign Direct Investment       (D) Foreign Debt Investigation

009. ‘રૅપોરૅટ – રીંવર્સ રૂપોરૅટ’ કઈ પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલ છે?
(A) તરલતા જાળવવા RBI દ્વારા લેવાતા પગલા (B) ગ્રાહકોને આપવામાં આવતી લોનનો દર નક્કી કરવા
(C) બેન્કોનીં ધિરાણની મર્યાદા તય કરવા              (D) અપ્પાત નિકાસનું નિયંત્રણ કરવા

010. 12મી પંચવપિંય યોજનાના મુખ્ય હેતુઓ શું હતા?
(1) આર્થિક વિકાસ                  (2) ગરીબી દુર કરવી, રોજગારી આપવી
(3) શિક્ષણનો વ્યાપ વધારવો     (4) માળખાકીય સુવિધાઓ વધારવીં
(A) 1, 2, 3
(B) 2, 3, 4
(C) 3, 4, 1
(D) 1, 2, 3, 4

011. હાલમાં હોલસેલ પ્રાઈઝ ઇંડૅક્સની ગણતરીમાં કેટલી બાબતોનો સમાવેશ થાય છે
(A) 676      (B) 876
(C) 576      (D) 476

Explanation: The Wholesale Price Index (WPI) is the ‘price of a representative basket of wholesale goods’.
Basket of wholesale goods:The wholesale price index (WPI) is based on the wholesale price of a few  relevant commodities of over 240 commodities available. The commodities  chosen for the calculation are based on their importance in the region  and the point of time the WPI is employed. For example in India about  435 items were used for calculating the WPI in base year 1993-94 while  the advanced base year 2004-05 and which has now been planned to change  to 2010-2011; uses 676 items.

012. વર્લ્ડ હેપીનેસ રીપોર્ટ – 2013 માં કેટલી બાબતોને ધ્યાને લેવાય છે
(A) પાંચ      (B) છ
(C) સાત      (D) આઠ

013. _______Sun is very far away from earth. – ખાલી જગ્યા પુરો.
(A) The, The   (B) The, an
(C) A, An         (D) The, A

014. An is ______article.
(A) a    (B) the
(C) an  (D) no article

015. Menu : Food : : Catalogue
(A) Books
(B) table
(C) pen
(D) medicine

016. Fill in the blank
There were ______ views on the issue of promotion to the employees.
(A) independent
(B) divergent
(C) modest
(D) adverse

017. Give one word for the following : “to examine one’s own thoughts and feelings.”
(A) Meditation    (B) Restro spection
(C) Reflection       (D) Intro spection

018. Pick up the word having same meaning or opposite of word in question : ‘Bellicose’
(A) Amusing       (B) War-like
(C) Errunt           (D) Nuval

019. Give antonyms word for the word given in question : ‘Obseure’
(A) Pedantic         (B) Implicit
(C) Explicit           (D) Obnoxious

020. Give synonymus word – for the word in question : ‘Involve’
(A) Entreat           (C) Include
(C) Suggest            (D) Imply

021. Convert in to passive voice : He can solve any problem easily.
(A) Any problem can be solved by him easily.
(B) Any of the problem can be solved by him easily.
(C) Any of the problem may be solved by him easily.
(D) Any of the problem will be solved by him easily.

022. પંજાબ રાજ્યમાં આવેલ ધારીવાલ કયા ક્ષેત્રમાં પ્રખ્યાત છે
(A) સુકો મેવો
(B) શસ્રોનું ઉત્પાદન
(C) ઉનના વસ્રો’ વુલન કાપડ
(D) સૌથી મોટું ધાર્મિક માન્યતાનું સ્થળ

023. ‘સીસ્મોલૉજી’ માં કયા ક્ષેત્રનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે
(A) સમુદ્ર ના પ્રાણીઓનો અભ્યાસ   (B) તારા, ગ્રહની અભ્યાસ
(C) ભુકંપને લગતો અભ્યાસ            (D) રસાયણ્પેનો અભ્યાસ

024. નેશનલ સ્કુલ ઑફ ડ્રામા કયા સ્થળે કામગીરી કરે છે
(A) ન્યુ દિલ્હી                  (B) મુંબઈ
(C) પુણે                           (D) કલકત્તા

025. ખેડૂતોને ઉપજના સારા ભાવ મળી શકે તે હેતુસર ક્યા પગલાઑ લેવાયેલ છે
(A) મીનીમમ સપોર્ટ પ્રાઈઝ (MSP) (B) એગ્રી ર્કિલનૌક, ઈ ન્મંડીં
(C) સૌંઈલ હેલ્થ કાર્ડ, કૃષિ મેળાઑ    (D) ઉપરોક્ત બધા જ

026. નીચેનામાંથી આપેલ જોડકા માટે યોગ્ય જોડકું શોધો…
મેગેઝીન : વાર્તા : લેખ
(A) ચા (Tea), દુધ, ખાંડ (B) ટેલીવિઝન, છાપુ, આનંદપ્રમોદ
(C) પલંગ, ચાદર, પંખો     (D) વાર્તા, લેખક, પ્રકાશક

027. ABD, DGK, HMS, MTB, SBL
(A) ZKU (B) ZKW
(C) ZAB (D) XKW

028. ખાલી જગ્યા પુરો : 1, 6, 15, _____, 45, 66, 91
(A) 25 (B) 26
(C) 27 (D) 28

Explanation: Pattern in the series is, +5, +9, .., .., +21, +25
So 4 is getting increased at every term addition. Missing term in the series will be 15+(9+4)  = 15+13 = 28

029. બંધારણના કયા અનુચ્છેદ હેઠળ ચોક્કસ જાતીઑ માટૅ લોકસભાની બેઠકો અનામત રાખવા માટૅ જોગવાઈ ઓ કરેલ છે
(A) 230 (B) 330
(C) 329 (D) 331

030. નીતિ આયોગના ચેરપર્સન તરીકે હાલમાં કોણ કાર્યરત છે
(A) શ્રી નરેન્દ્ર મોદી, મા. વડાપ્રધાન (B) શ્રી અરવી’દ પનગરીપા
(C) શ્રી રાજનાથ સીંગ                  (D) શ્રી અરૂણ જેટલી

031. રાજય અને કેન્દ્રના પબ્લીક સર્વીસ કમિશનની જોગવાઈ બંધારણના કયા અનુગ્છેદમાં કરવામાં આવેલી છે
(A) 315     (B) 326
(C) 327     (D) 325

032. કોમ્પ્ટ્રોલર અને ઑડીટર જનરલને દુર કરવા કઈ બાબતો ધ્યાને લેવાય છે
(A) જે બાબતો અને કારણો નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશશ્રીને લાગુ પડે છે
(B) પગાર ધોરણ અને ખાનગી અહેવાલ
(C) કાર્યક્ષમતા અને કાર્યશક્તિ
(D) નવી સરકારની નિમણૂંક

033. નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટમાં મહત્તમ કેટલા ન્ધાયાધીશો નોંધી શકાય છે
(A) 31      (B) 30
(C) 26      (D) 21

034. રાજ્યસભામાં મા. રાષ્ટ્રપતિશ્રી મહત્તમ કેટલા સભ્યોને નિયુકત (Nominate) કરી શકે છે
(A) 10      (B) 11
(C) 12      (D) 13

035. એટર્ની જનરલની નિમણૂંક કોણ કરે છે
(A) મા… રાષ્ટ્રપતિશ્રી     (B) મા. ઉપરાષ્ટ્રપતિશ્રી
(C) મા… વડાપ્રધાનશ્રી   (D) મા. કાયદામંત્રીશ્રી

036. રાષ્ટ્રપતિની ચુંટણીમાં કોણ મતદાર હોય છે
(1) બંને ગૃહોનાં યુંટાયેલા સભ્યો (2) રાજ્યોની વિધાનસભાના ચુંટાપેલ સભ્યો
(3) માત્ર લોકસભાના સભ્યો (4) માત્ર રાજ્યસભાના સભ્યો
(A) 1 અને 3  (B) 1 અને 2
(C) 2 અને 3 (D) 3 અને 4

037. મૂળભૂત ફરજો અંગેની જોગવાઈઓ બંધારણના કયા સુધારાથી દાખલ કરવામાં આવેલી છે
(A) 41       (B) 43
(C) 44       (D) 42

Explanation: None, 51(A)

038. 14 વર્ષ સુધીના બાળકને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણની જવાબદારી રાજયની છે. આ બાબત બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં દર્શાવેલ છે?
(A) 54       (B) 45
(C) 44       (D) 46

039. 14 વર્ષથી ઓછી વયના બાળકો ફેક્ટરી, ખાણ, ધોકા દાયક ઉદ્યોગોમાં કામ કરી શકતા નથી. આ જોગવાઈ બંધારણના ક્યા અનુરછેદમાં દર્શાવેલ છે?
(A) 24     (B) 23
(C) 22     (D) 25

040. કાયદા સમક્ષ સમાનતા એ બંધારણના કયા અનુચ્છેદ હેઠળ મૂળભૂત અધિકાર તરીકે સ્વીંકારૅલ છે?
(A) 14     (B) 15
(C) 13     (D) 12

041. માહિતીનો અધિકાર કપારથી અમલમાં આવેલ છે?
(A) 2004     (B) 2006
(C) 2007     (D) 2005

042. છદનો પ્રકાર જણાવી : ‘સ્હવારોને જોતા વિકસિત થતાં શૈલ શિખરૅ.’?
(A) પૃશ્વી       (B) મંદાક્રાન્ત્તા
(C) શિખરણી    (D) મનહર

043. ‘જૂનુ તો થયુરે દેવળ જુનુ તો થયુ, મારો હંસલો નાનો ને દેવળ જુનુ તો થયુ.’ … આ કયો અલંકાર છે
(A) ઉત્પ્રેક્ષા           (B) શબ્દાનુપ્રાસ
(C) વર્ણાનુપ્રાસ      (D) રૂપક

044. નીચેના પૈકી કઈ સંધિ યોગ્ય છે
(1) ચિન્તા + આતુર = ચિન્તાતુર
(2) પૂર્વ + ઉક્ત = પૂર્વોકત્ત
(3) વિદ્યા + ઉત્તેજક = વિદ્યાત્તેજક
(4) મહા + ઋષિ = મહર્ષિ
(A) 1અને2                (B)1,2અને3
(C) 1, 2, 3, અને 4     (D) 3, 2, 4

045. નીચેની વાર્તાના લેખક કોણ છે
રાઘવનનાં સહકાર્યકરો.
(A) ધીરૂબેન પટેલ (B) ગુલાબદપ્સ બ્રોક્રર
(C) પ્રવીણ દરજી (D) બબલભાઈ મહેતા

046. નીચેના શબ્દો કયા પ્રયોંગનાં છે તે જણાવો.
ધેર ધેર, માંડ માંડ, પાંચ પાંચ
(A) સંપૂર્ણ દ્વિરૂક્તિવાળા પ્રયોગ (B) પ્રપ્સ તત્વવાળા દ્વિરૂક્તિ પ્રયોગ
(C) સંયોજકવાળા દ્વિરૂક્તિ પ્રયોગ (D) શબ્દ દ્વિરૂક્તિ પ્રયોગો

047. નીચેની કહેવતનો અર્થ જણાવો.
ઉજજડ ગામમાં એરંડો પ્રધાન
(A) ખેતીના ક્ષેત્રમાં એરંડાનું મહત્વ
(B) સારી વસ્તુ ન મળે ઓછી ખરાબ વસ્તુ પણ સારી ગણાય
(C) ઉજ્જડ ગામમાં એરંડા સિવાય ઉત્પાદન થતું નથી તેની જાણકારી
(D) સારી વસ્તુઓ ન મળવી

048. નીચેની કહેવતનો અર્થ જણાવો.
કપાળમાં વાળ ઉગે તો ભાલમાં ઊગે ઝાડ
(A) શરીરમાં બીમારી હોવી (B) સાવ ઉજ્જડ વિરત્તાર જ્યાં ઝાડ પાન જોવા ન મળે
(C) અશક્ય વસ્તુનો વિચાર કરવો (D) કપાળ ઉપર ખુબ વાળ હોવા

049. શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દ આપો.
શાબાસી બદૃલ અપાતો પોશાક.
(A) સરપાવ (B) શુભેચ્છા
(C) કપડા જોડી
(D) વસ્ત્ર

050. સાચી જોડણી જણાવો.
પરિસ્થિતિ
(A) પરીસ્થિતિ
(B) પરિસ્થિતી
(C) પરિસ્થિતિ
(D) પરીસ્થીતી

051. ચુંટણી સુધારા માટે લૉ કમીશન દ્વારા તેઓનો અહેવાલ ક્યારે આપેલ હતો
(A) 12 માર્ચ 2015 (B) 12 માર્ચ 2016
(C) 12 જાન્યુઆરી 2016 (D) 22 માર્ચ 2016

052. મા. વડા પ્રધાન દ્વારા “સ્કીલ ઈન્ડીયા પ્રોગ્રામ” કયારે શરૂ કરવામાં આવેલ હતો
(A) 15 ઑગષ્ટ 2015 (B) 15 જુલાઈ 2015
(C) 15 સપ્ટેમ્બર 2015 (1)) 15 ડીસેમ્બર 2015

053. “સૈયદ મોદી ઈન્ટરનેશનલ માસ્ટર્સ ચેમ્પીયનશીપ” કઈ રમત સાથે સંકળાયેલ છે
(A) ક્રિકેટ (B) ફુટબોંલ
(C) હાઁકી (D) બેડમીન્ટન

054. “સુલતાન અઝલન શાહ કપ” કઈ રમત સાથે સંકળાયેલ છે
(A) હાઁકી (B) ફુટબોંલ
(C) ક્રિકેટ (D) કુસ્તી

055. “વિમ્બલડન” ચેમ્પીયનશીપ કઈ રમત સાથે સંકળાયેલ છે
(A) સ્નુક્ર (B) લોંન ટેનિસ
(C) શુટી’ગ (D) ગોલ્ફ

056. વિજય શમાંને 2015 માં કયા હોદ્દા ઉપર નિમણૂક આપવામાં આવી છે
(A) સેન્ટ્રલ વિજીલન્સ કમિશ્રર (B) સેન્ટ્રલ ઇન્ક રમેશન કમિશ્નર
(C) ચીફ ઇલેકશન કમિશ્રર (D) કેબીનેટ સેક્રેટરી

057. Pakistan Paradox and Resilience પુરત્તકનાં લેખક કોણ છે
(A) Tracy Rees              (B) Daniel Silva
(C) Christaphe Jaffelot (D) David Brooks

058. 37 મી નેશનલ ગેમ કયા રાજયમાં રમવામાં આવશે
(A) કેરાલા (B) આસામ
(C)ગોવા (D) ઝારખંડ

059. Earth hour … 2016 ના મુખ્ય હેતુઓ કથા છે
(A) ગરમી વધી રહેલ છે તેને રોકવાનાં પ્રયત્નો કરવા
(B) સમુદ્રની જળ સપાટી વધતી રોકવી
(C) કુદરતી સાધનોની રક્ષા કરવી અને પૃથ્વીને વિનાશચી બચાવવી
(D) ઉપરોક્ત બધા જ

Explanation: Earth Hour 2016 was on Saturday, March 19, from 8:30 p.m. to 9:30 p.m. during participants’ local time. It was also changed to avoid coinciding with the Christian Holy Saturday, which fell on March 26 of that year. It was the 10th year anniversary of the campaign’s beginnings in Sydney, Australia. Östersund in Sweden cancelled the 2016 event, following a spate of sex attacks, highlighting safety as a subject for discussion when saving resources. Almost all the countries in the world observed Earth Hour. [98]

060. ભાર્ગવ કમિટીનો અહેવાલ કયા બાબત સંબંધીત છે
(A) રેલ્વેની સુધારણા
(B) GST બાબતે
(C) નેટ ન્વુટ્રપ્લીટી બાબતે (Net Neutrality)
(D) UGC ની પુનઃરચના

061. “અમરાવતી સ્કુલ ઓફ આર્ટ” કયા વિષયમાં નિપુણતા ધરાવે છે
(A) લાકડા ઉપર કોતરકામ
(B) લાલ રેતીના પથ્થર ઉપર કોતરણી
(C) લોખંડ ઉપર નકશીકપ્મ
(D) કપડા ઉપર છાપકપ્મ

062. અટલ પેન્શન યોજનાના મુખ્ય લક્ષણો કયા છે
(A) આ યોજના સરકારશ્રી દ્વારા શરૂ કરેલ છે
(B) 9મી મે ના રોજ કલકત્તા ખાતે શુભારંભ કરવામાં આવેલ હતો
(C) રૂપ્. 1000 થી 5000 સુધીનું પેન્શન માટે અરજદપ્ર વિકલ્પ આપી શકે છે
(D) ઉપરોક્ત બધીજ બાબતો

063. પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજના કયા હેતુથી શરૂ કરેલ છે
(1) દરેક વ્યક્તિને બેન્કો સાથે જોડવી
(2) નાણાકીય લાભો બેન્કના ખાતામાં જોડવા
(3) દરેક નાગરિક આ યોજનામાં જોડાય તેવું આયોજન
(4) દરેકને વિમાનું કવચ આપવું
(A) 1, 2, 3 (B) 2, 3, 4
(C) 3, 4, 1 (D) 4, 3, 2

064. ભારત સરકારની CGHS – Central Government Health Scheme – કેટલા શહેરોમાં હાલમાં કપ્ર્યવંત છે
(A) 15     (B) 16
(C) 17      (D) 18

Explanation: Actually it is working in 24 cities, see the CGHS link

065. પંડીંત દિનદયાલ ઉપાધ્યાય ગ્રામ જયોત યોજનાની કઈ લાક્ષણીકતા છે
(1) ઘરેલુ અને ખેતીનો વિજ પુરવઠો અલગ અલગ આપવો
(2) વિજ માળખાને મજબુત બનાવવું
(3) ગામના દરેક ઘરને વિજળી પહોચાડવીં
(A) 1       (B) 2
(C) 3       (D) 1, 2, 3

066. “LCD”નું, આખું નામ શું છે
(A) Liquid Crystal Display     (B) Liquid Clear Display
(C) Large and Clear Display  (D) Large and Clear Demo

067. રોડ ઉપર ચાલવા કરતા બરફ ઉપર ચાલવું વધારે અઘરૂ છે તેનું મુખ્ય કારણ?
(A) બરફ પોચો છે જ્યારે રસ્તો કઠણ છે.
(B) બરફમા પગ સાથેનો ધસારો પ્રમાણમાં ઓછો રહે છે
(C) બરફ માં ધસારો વધુ રહે છે
(D) ઉપરોક્ત પૈકી કોઈ પણ નહી

068. હાલમાં લશ્કરમાં કેટલા એકમો (commands) કાર્યવંત છે
(A) 10  (B) 9
(C) 8    (D) 7

069. “આનંદ બજાર પત્રિકા” કઈ ભાષામાં છાપવામાં આવે છે
(A) અંગ્રેજી (B) બંગાળી
(C) હિ’દી (D) તામીલ

070. પંડીંત મદનમોહન માલવીંપા અને અટલ બીહારી બાજપાઈને “ભારત રત્ન” ઍર્વોર્ડ ક્યારે આપવામાં આવેલ હતા
(A) 2013 (B) 2014
(C) 2015 (1)) 2016

071. SAF (South Asian Federation Games) માં કેટલા રાષ્ટ્રો ભાગ લે છે
(A) 5 (B) 6
(C) 7 (D) 8

072. નીચેનાં કયા શહેરોમાં GMT કરતા તેમનો સમય પાછળ હશે?
(1) જોહનીસ બર્ગ (2) મુંબઈ (3) લોંસ એંજલસ (4) મોન્ટ્રીઅલ
(A) 1, 2 (B) 3, 4
(C) 3, 2 (D) 1, 4

073. સૂર્ય ગ્રહણ વખતે સૂર્ય, ચંદ્ર અને પૃથ્વીની સ્થિતી કેવી હોય છે
(1) સૂર્ય – ચંદ્ર સામસામે હોય છે
(2) સૂર્ય ચંદ્ર પાસે (conjunction) હોય છે
(3) સૂર્ય ચંદ્ર 90°ના ખુણે હોય છે
(4) સૂર્ય ચંદ્ર 45°ના ખૂણે હોય છે.
(A) 1 (B) 3
(C) 2 (D) 4

074. વિશ્વનો બીજા નંબરનો મોટામાં મોટો ખંડ કયો છે
(A) આફ્રિકા (B) એશિયા
(C) યુરોપ    (D) દક્ષિણ અમેરીકા

075. પૃથ્વીનું વાતાવરણ કયા વાયુઓથી બનેલ છે
(1) પ્રાણવાયુ (2) નાઈટ્રોજન (3) નિયોન (D) કાર્બન ડાયોક્સાઈડ
(A) 1, 2, 3 (B) 2, 3, 4
(C) 1, 3, 4 (D) 1, 2, 3, 4

076. ભારતીય રેલ્વેને કેટલા ઝોનમાં વહેંચવામાં આવેલ છે
(A) 15 (B) 16
(C) 17 (D) 18

077. ભાખરા નાંગલ મલ્ટીપરપસ રીવર વેલી પ્રોજેકટ કઈ નદી ઉપર કરવામાં આવેલ છે
(A) નર્મદા (B) ગંગા
(C) બ્રહ્મપુત્ર (D) સતલજ

078. ‘સ્વરાજ્ય એ મોટા ભાગના લોકો માટે જોઈએ નહિ કે મર્યાદિત લોકો માટે.’ – આ બાબત કોણે કહેંલ હતી?
(A) ગાંધીજી             (B) ડૉ. બાબા સાહેબ આંબેડકર
(C) સી. આર. દાસ     (D) જવાહરલાલ નહેરૂ

079. “બુલંદ દરવાજો” જોવા માટે કયા શહેરની મુલાકાત લેવી જરૂરી છે
(A) દિલ્હી          (B) તુંજાવર
(C) ફતેપુર સિક્રી   (D) પાટણ

080. રાજ્યના નકશામાં નીચેની બાબતો કઈ રીતે દર્શાવાય છે
1) પાકા માર્ગો                (1)  =
2) રાજ્યનું પાટનગર        (2)  dotted circle
3) રેલ્વે માર્ગ                 (3)  ####
4) શહેર                       (4)  o
(A) 1-1, 2-2, 3-3, 4-4
(B) 1-4, 2-3, 3-1, 4-2
(C) 1-3, 2-4, 3-2, 4-1
(D) 1-2, 2-1, 3-4, 4-3

081. નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ (NDDB)નું વડુ મથક ક્યા સ્થળે આવેલ છે
(A) અમદાવાદ (B) અલ્હાબાદ
(C) આણંદ      (D) અમૃતસર

082. ‘હલ્લી સાકા નૃત્પ’ કયા પ્રસંગ્ખી સાથે જોડાયેલ છે
(A) કૃષ્ણ અને ગોપીઑનીં રાસલીલા (B) કૃષ્ણ અને સુદામાની મુલાકાત
(C) કૃષ્ણ અને અર્જુનના સંવાદો       (D) મહાભારતના યુધ્ધ બાબતે

083. “કીર્તિ તોરણ” કયા સ્થળે આવેલ છે
(A) વિસનગર   (B) વડનગર
(C) વિરમગામ  (D) વ્યારા

084. મલાવ તળાવ, મુનસર તળાવ અને સહસ્રલી’ગ તળાવ કોના કહેવાથી બાંધવામાં આવેલ હતા?
(A) નાઈકી દેવી       (B) રાણી ઉદપમતો
(C) વનરપ્જ ચાવડા (D) મીનળ દેવી

085. નીચેનામાંથી કયા સ્થળોનો “વર્લ્ડ હેરીટેજ” સાઈટમાં સમાવેશ કરાયેલ છે
(A) સોમનાથ મંદીર         (B) પાલીતાણ્પ્પ્ના દેરાસરો
(C) ચાંપાનેરનો વિસ્તાર    (D) વાંકાનેરનો વિસ્તાર

086. “પૃથિવી વલ્લભ’ના લેખક કોણ છે?
(A) કનૈયાલાલ મુનશી (B) જયંતોલાલ ગોહેલ
(C) લપ્ભશંકર ઠાકર    (D) નર્મદાશંકર દવે

087. ઉમાશંકર જેઠાલાલ જોષીનું ઉપનામ શું છે
(A) ઇશાંદ     (B) દ્વિરેફ
(C) વાસુકિં    (D) શેષ

088. ખરીફ અને રવી પાક કયારે લેવામાં આવે છે
(1) ચોમાસુ અને શિયાળામાં
(2) ચોમાસુ અને ઉનાળામાં
(3) શિયાળો અને ઉનાળામાં
(4) માત્ર શિયાળામાં
(A) 3 (B) 2
(C) 1 (D) 4

089. ગુજરાત રાજયમાં હવે પછીની વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત સમીટ … કયા વર્ષમાં આયોજીત થશે?
(A) 2020 (B) 2019
(C) 2018 (D) 2017

090. 2011 ના સેસન્સ મુજબ ગુજરાત રાજયમાં વસ્તીની ગીચતા (Population Density) કેટલી છે
(A) 278 (B) 308
(C) 368 (D) 376

091. ગુજરાત રાજ્યમાં સસ્તન પ્રાણીઓની કેટલી અનુસૂચી બનાવવામાં આવે છે
(A) 5 (B) 6
(C) 4 (D) 3

092. બરડા અભયારણ્ય કયા જીલ્લામાં આવેલ છે
(A) અમરેલી (B) જૂનાગઢ
(C) ભાવનગર (D) જામનગર

093. ગુજરાત રાજયમાં સને 2015 માં કુલ વિજળીનું ઉત્પાદન કેટલા મીલીયન યુનીટ થયેલ હતું?
(A) 96636 (B) 96736
(C) 97836 (D) 97636

094… માર્ચ 2015 ના અંતમાં ગુજરાત રાજયમાં ધિરાણ થાપણ દર કેટલો હતો
(A) 67.79% (B) 63.79%
(C) 79.09% (D) 69.09%

095. ગુજરાત રાજ્યનો વિસ્તાર કેટલા ચોરસ કિલોમીટર છે
(A) 1.96.024 (B) 1.99.024
(C) 1.89.204 (D) 1.79.204

096. ખાલી જગ્યા ભરો.
(A) 2 (B) 4
(C) 3 (D) 5

097. પરીક્ષામાં સાચા પ્રશ્ન માટે 4 માર્ક આપવામાં આવે છે અને ખોટા પ્રશ્નનો 1 માર્ક કાપવામાં આવે છે. એક વિદ્યાર્થીએ 60 પ્રશ્નોના જવાબ આપેલ છે અને તેને 130 માર્ક મળે છે. તો તેણે કેટલા પ્રશ્નોના સાચા જવાબ આપેલ હશે
(A) 38 (B) 35
(C) 36 (D) 37

098. પરીક્ષાના પરિણામમાં રોહનનો ક્રમાંક ઉપરથી સાતમો અને છેલ્લેથી 26 મો છે, તે પરીક્ષામાં કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ હશે
(A) 34 (B) 36
(C) 38 (D) 32

099. 25 + 0.005 બરાબર કેટલા થાય?
(A) 500 (B) 5000
(C) 2500 (D) 0.50

100. નીચેના પૈકી કયો શબ્દ અન્ય શબ્દો સાથે બંધ બેસતો નથી?
(1) ચાલી (2) ફ્લેટ (3) બંગલૌ (4) ચાર પૈડાવાળું વાહન
(A) 1     (B)4
(C) 3    (D) 2

101. Which of the following has the block-interleaved parity organization feature?
(A) RAID 1   (B) RAID 2
(C) RAID 3   (D) RAID 4

102. Which of the following tree structures is used for indexing a file containing records?
(A) B tree       (B) B+ tree
(C) AVL tree (D) Hash tree

103. In the context of database transactions, which of the following is not an ACID property?
(A) Atomicity      (B) Consistency
(C) Isomorphic (D) Durability

104. Which of the following is the purpose of using wait-for graphs?
(A) Deadlock detection (B) Concurrency control
(C) Indexing                    (D) Query optimization

105. Which of the following is NOT true in the context of Nyquist’s theorem?
(A) It is sufficient to make samples at a frequency 2f, where f is the maximum frequency present in the signal.
(B) Sampling the line faster than 2B times per second is pointless
(C) If the signal consists of V discrete levels then maximum data rate =2 B log base 2 bits/sec.
(D) None of the Above

106. Ten signals, each requiring 4000 Hz, are multiplexed onto a single channel using FDM. What is the MINIMUM bandwidth required for the multiplexed channel? Assume that the guard bands are 400 Hz wide
(A) 34,800 Hz (B) 40,500 Hz
(C) 43,600        (D) 40,600 Hz q

107. If COSTS are recorded as 8-bit numbers in a 50-router network, and distance vectors are exchanged twice in a second, how much bandwidth per (full duplex) line is used up by the distributed routing algorithm? Assume that each router has three lines to other routers.
(A) 400 bps    (C) 50 bps
(C) 800 bps    (D) 80 bps

Explanation: The routing table is 400 bits.  Twice a second this table is written onto each line, so 800 bps are needed on each line in each direction.

108. Which of the following protocols require an acknowledgement from the receiver?
(A) UDP (B) TCP
(C) IP     (D) HTTP

109. At Which of the following sides can JavaScript be used to create dynamic effect?
(A) Client side (B) Server side
(C) Both client and server side (D) None of the above

110. Which of the following is NOT true in the context of Hypertext Transfer Protocol (HTTP)?
(A) The request and response headers are in ASCII
(B) The contents are given in MIME format
(C) It can set cookies
(D) It is a transport layer protocol

111. You can make an image clickable in HTML using which of the following commands?
(A) <a href= link> text</a> <img src= image source>
(B) <img src= image source><a href= link> text </a>
(C) <a href= link> <img src= image source> </a>
(D) <a href= link <img src= image source>> </a>

112. Which of the following security issues is not taken care of by digital signature?
(A) Authentication (B) Confidentiality
(C) Integrity             (D) Non-repudiation

113. Which of the following is not a feature of the Denial of Service (DoS) attack?
(A) Creating extra legitimate workload that the server cannot handle
(B) Partially opened TCP connection
(C) Modifying the IP address
(D) None of the above

114. Which of the following is the default port used by secure HTTPS?
(A) 3030     (C) 443
(C) 30         (D) None of the above

115. Which part of the TCP header is responsible for end-to-end connectivity?
(A) Source port, Destination port
(B) Sequence number, Acknowledgement number
(C) Source port, Sequence number
(D) Acknowledgement number, Destination port

116. Which of the following is NOT a symmetric key cryptographic algorithm?
(A) DES  (B) IDEA
(C) RSA   (D) None of the above

117. Which of the following data structures can be used to convert an infix expression to a Prefix fol‘ln?
(A) Stack                  (B) Queue
(B) Priority Queue (D) None of the Above

118. Which of the following techniques is used in online spelling checkers to have constant run time?
(A) Binary search (B) Graph search
(C) Hashing            (D) Multiplexing

119. Which of the following is used to represent a graph that is sparse?
(A) Adjacency matrix
(B) Adjacency list
(C) Dense list
(D) Sparse list

120. Which of the following problems is NP-complete?
(A) Bin packing
(B) knapsack
(C) graph coloring
(D) All of the above

121. Although objects may know how to communicate with one another across well-defined interfaces, they normally are not allowed to know how other objects are implemented. What is this property

(A) Message passing
(B) Association
(C) Information hiding
(D) Polymorphism

122. Which of the following UML diagrams is NOT used to represent the structural view of a system?
(A) Class diagram
(B) Sequence diagram
(C) Collaboration diagram
(D) State-chart diagram

Eplanation: B, C, D are correct.

123. One of the problems associated with classical waterfall model is “Late Risk Resolution”. Which of the following models tries to overcome this problem?
(A) Incremental model
(B) Iterative waterfall model
(C) Spiral model
(D) None of the above

Reference: Click Here   refer page 122

124. Mouse listener and Keyboard listener are examples of which of the following design patterns?
(A) Controller pattern.
(B) Publish-subscribe pattern
(C) Model view separation pattern
(D) Facade pattern

125. If there are more method calls than can be stored on the program execution stack, which of the
following error will occur?
(A) Recursive overflow.
(B) Stack crash
(C) Stack overflow
(D) Halting

126. Which of the following is the typical way of overcoming starvation of lower-priority processes in a priority scheduling system?
(A) Change the process priority with its age
(B) Terminating/killing higher priority processes
(C) Use of multiprogramming on individual processors
(D) All of the above

127. Which of the following represents the three criteria that any solution to the critical section problem must satisfy?
(A) Disabling interrupts, TestAndSet instructions and semaphores
(8) Request, use and release
(C) Mutual exclusion, no preemption and circular wait
(D) Mutual exclusion, progress and bounded waiting

128. Which of the following represents the Problem with using fixed file block size?
(A) External fragmentation (B) Gaps due to hardware design
(C) Internal fragmentation (D) None of the above

129. In the context of operating systems, when is a process thrashing?
(A) If the process spends a lot of time executing, rather than paging
(B) If the process spends a lot of time Paging, rather than executing
(C) It has no memory allocated to it
(D) Both A and B

130. In an ER diagram, a weak entity set represented by using which of the following?
(A) Double lined rectangle, arrow and diamond
(B) Underlined rectangle. arrow and diamond
(C) Both A and B
(D) None of the above

Weak Entity Type:It cannot exist independently. For example: Our PC is depend on us it will not open or close with its own.

Strong Entity Type:It can exit independently. For example: A person can do every thing can go everywhere and use ever thingweak

131. For each attribute of a relation, what is the set of permitted values called?
(A) Relation   B) Domain
(C) Set            (D) Schema

132. Which of the following contains the complete record of all activity that affected the contents of a database during a certain period of time?
(A) Master file.
(B) Transaction file
(C) Report
(D) Query file

133. Which of the following statements are true about an SQL query?
i. An SQL query can contain “Having clause” even if it does not have a group by clause.
ii. An SQL query can contain “Having clause” only if has a group by clause.
iii. All attributes used in the Group by clause must appear in the Select clause.
iv. Not all attributes used in the Group by clause need to appear in the Select clause
(A) (i) and (iii)   (B) (i) and (iv)
(C) (ii) and (iii) (D) (ii) and (iv)

Explanation:  If we use a HAVING clause without a GROUP BY clause, the HAVING condition applies to all rows that satisfy the search condition. In other words, all rows that satisfy the search condition make up a single group.

To verify (iv) , try following queries in SQL.

CREATE TABLE temp 
 ( 
   id  INT, 
   name VARCHAR(100) 
 ); 

INSERT INTO temp VALUES (1, "abc"); 
INSERT INTO temp VALUES (2, "abc"); 
INSERT INTO temp VALUES (3, "bcd"); 
INSERT INTO temp VALUES (4, "cde"); 

SELECT Count(*) 
FROM  temp 
GROUP BY name; 

Output:

count(*)
--------
2
1
1

134. Which of the following is used as the transport layer protocol by Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) for electronic mail transfer?
(A) TCP      (B) UDP
(C) DCCP (D) SCTP

135. What is the proof of pumping lemma for regular language based on?
(A) iteration     B) Pigeon hole principle
(C) Recursion (D) None of the above

136. Which of the following statements is true?
(A) If a language is context free it can always be accepted by a deterministic push-down automaton.
(B) The intersection of two context free languages is context free
(C) The union of two context free languages is context free
(D) The complement of a context free language is context free

Reference: Click Here

137. When is “risk analysis” performed in a Spiral model?
(A) It is performed in the first loop only.
(B) It is performed in the first and second loop only
(C) It is performed in every loop
(D) It is not performed at all.

138. Which of the following represents the levels of maturity of the Capability Maturity Model (CMM)?
(A) Baseline. Planning, Quality Management, Maintenance
(B) initial. Repeatable. Defined. Managed. Optimizing
(C) Initial. Repeatable. Defined. Monitored. Organized
(D) None of the above

139. What are the reasons for doing software quality management?
(A) Customer requirement. legal liability. cost-effectiveness
(B) Continuous improvement. Traceability, Testing
(C) Quality assurance, adherence to standards and procedures, Software reviews
(D) None of the above.

Refer: http://www.blog.qualitypointtech.com/2010/01/software-testing-quiz-questions-and.html#soft_test_ans

140. ln cryptography. which of the following rearranges the order of letters in a message?
(A) Substitution ciphers (B) Transposition ciphers
(C ) Both A and B              (D) None of the above

141. Which of the following refers to the process of protecting the data being transmitted from all types of passive attacks?
(A) Availability         (B) Integrity
(C) Authentication   (D) Confidentiality

142. Which of the following addressing modes executes its instruction within CPU without accessing the reference memory for operands?
(A) Implied mode (B) Direct mode
(C) Register mode (D) Immediate mode

143. What is the method of updating the main memory as soon §§ a word has been removed from the
cache memory known as?
(A) Write-back   (B) Protected-write
(C) Cache-write  D) Write-through

144. What is an Al technique that allows computers to understand associations and relationships between objects and events?
(A) Heuristic processing (B) Cognitive science
(C) Relative symbolism   (D) Pattern matching

145. Which of the following represents the task of correcting and preprocessing data?
(A) Data analysis   (B) Data processing
(C) Data cleansing (D) Data mining

146. What is a Bayesian Classifier?
(A) A class of learning algorithm that tries to find an optimum classification of a set of examples using the probability theory
(B) Any mechanism employed by a learning system to constrain the search space of a hypothesis
(C) An approach to the design of learning algorithms that is inspired by the fact that when people encounter new situations, they often explain them by reference to familiar experiences, adapting the explanation to fit the new situation.
(D) None of the above

147. In the context of machine learning, what is background knowledge?
(A) A neural network that makes use of a hidden layer.
(B) Additional information used by a learning algorithm to facilitate the learning process
(C) It is a form of automatic learning
(D) None of the above

148. Which of the following SQL statements would be used to display all the records from the Cities table that contains the letter e as the second character in the name listed in their city field?
(A) Select * from cities where city like ‘e%
(B) Select * from cities where city like ‘_e%’
(C) Select * from cities where city like ‘E%’
(D) Select * from cities where city like ‘eb_%’

149. Why is the spanning tree algorithm used for bridge routing?
(A) For avoiding loops in the routing paths
(B) For minimizing collisions
(C) For fault tolerance
(D) For shortest path routing between LANs

150. What does Incremental learning refer to?
(A) Machine-learning involving different techniques
(B) Learning by generalizing from examples
(C) The learning algorithm analyses the examples on a systematic basis and makes incremental adjustments to the theory that is learned
(D) None of the above

Explanation: Incremental learning is a machine learning paradigm where the learning process takes place whenever new example(s) emerge and adjusts what has been learned according to the new example(s). The most prominent difference of incremental learning from traditional machine learning is that it does not assume the availability of a sufficient training set before the learning process, but the training examples appear over time.

151. Out of 200 students of a batch. 50 of them take the course Discrete Mathematics. 140 of them take the course Economics and 24 of them take both the courses. Since both the courses have scheduled examinations on the following day. only students who have not registered for either one of these courses will go to the event scheduled on the night before the examinations. How many students of the batch will be there at the event?

(A) 24 (B) 50
(C) 34 (D) 50

EXPLANATION:

P (DM U E)=P(DM)+P(E) -P(DM ∩ E)

= 140 + 50 -24 =166

STUDENTS NOT REGISTERED FOR ANY COOURSE = students of the batch will be there at the event = 200 – 166 = 34

152. Consider the following collections of subsets of S = {1, 2,…, 8, 9); which of the two do not form a partition of S?
i. [{1,3,5}, {2,6,7}, {4,8,9}]
ii. [{ 1,3,5}, {2,4,6,8}, {5, 7, 9}]
iii. [{1. 3. 5}. {2. 4. 6. 8}. {7. 9)]
iv. [{1,3), {2,4,6,8}, {5,7,9}]
(A) (i) and (ii) (8) (ii) and (iv)
(C) (i) and (iii) (D) (i) and (iv)

153. Consider the set 2 of integers. Define aRb by b=afor some positive integer r. Which of the following statement is true for R?
(A) It is reflexive and symmetric by not transitive.
(B) It is symmetric and transitive but not reflexive.
(C) It is reflexive and transitive but not symmetric.
(D) It is a partial ordering

Explanation:

rel154. If a graph has 6 vertices and 9 edges. then the number of regions in the graph is:
(A) 2
(B) 5
(C) 3
(D) 15

Explanation: We can apply Euler’s Formula of planar graphs, r=e -v +2= 9 -6 +2  =5

155. A company has 15 employees. What is the probability that at least two employees are born on their birthday?
(A) 0.12
(B) 0.13
(C) 1
(D) 0.5

156. Consider the language L1 = {ambn I m > 0, n > 0}; Which of the following is the regular expression
corresponding to this language?
(A) r = a*abb*
(B) r = aa*bb*
(C) r = aa*b*b
(D) All of the above

157. For the given logic circuit (Figure 1), which of the following expresses the output Y as a Boolean expression of the inputs A, B and C? Figure 1
(A) Y = AB’ + B’C
(B) Y = A’B + B’C
(C) Y = AB’ + BC
(D) None of the above

158. For the given logic circuit (Figure: 2), which of the following expresses the output as a Boolean function of the Inputs A, B, and C? Figure: 2
(A) Y=(A+BC’)+B’
(B) Y=(A+B’C)+B
(C) Y=(A+B’C)’+B
(D)Y=(A+BC)’+B

159. Which of the following would be the inorder traversal sequence for the given tree (Figure 3)?
(A) F-A-K-C-D-H-G-B-E
(B) C-K-A-H-B-E-G-D-F
(C) A-B-C-D-E-F-G-H-K
(D) A-K-C-F-H-D-B-G-E

Explanation: none options are correct. A-C-K-F-H-D-B-G-E

160. What is the implication of a Unix process state which is “Asleep in memory”?
(A) Ready to run as soon as the kernel schedules it.
(B) Unable to execute until an event occurs; process is in main memory
(C) The process is awaiting an event and has been swapped to secondary storage
(D) Process is ready to run, but the swapper must swap the process into main memory

161. Which of the following is not a function of processor management?
(A) Process creation and termination
(B) Process scheduling and dispatching
(C) Management of process control blocks
(D) Allocation of address space to processes

162. Which of the following best describes a Race condition situation?
(A) Multiple threads or processes read and write a shared data item and the final result depends on the relative timing of their execution
(B) Two or more processes are unable to proceed because each is waiting for one of the others to so something
(C) Two or more processes continuously change their states in response to changes in the other processes
(D) None of the above

163. What is a general semaphore?
(A) A binary variable
(B) An integer variable
(C) A function that returns a binary value
(D) A function that returns an integer value

164. Which of the following is a deadlock prevention mechanism?
(A) Requesting all resources at once.
(B) Preemption
(C) Resource ordering
(D) All of the above

165. What is a fixed length block of main memory called?
(A) Page
(B) Frame
(C) Segment
(D) Block

166. What is the difference between paging and segmentation?
(A) With paging, each process is divided into relatively small, fixed-size pages. Segmentation is provided for use of pieces of varying size
(B) With segmentation, each process is divided into relatively small, fixed-size pages. Paging is provided for use of processes of varying size
(C) Both the terms indicate the same mechanism that divides the process into relatively small, fixed-size pages
(D) Both the terms indicate the same mechanism that is provided for the use of pieces of varying Size.

167. What is the type of scheduling decision, when swapping function and determining when a program is brought partially or fully into main memory?
(A) Long term
(B) Medium term
(C) Short term
(D) instantaneous

168. An E-R diagram can be viewed as a graph. In an enterprise system if this graph is disconnected, then what does this indicate?
(A) Some entities are missing
(B) Some attributes need to be added
(C) There is indirect relationship between the entities in each subset
(D) There are some entities among which no direct or indirect relationship can be established.

Explanation: If a pair of entity sets are connected by a path in an E-R diagram, the entity
sets are related, though perhaps indirectly. A disconnected graph implies that there are pairs of entity sets that are unrelated to each other. If we split the graph into connected components, we have, in effect, a separate database corresponding to each connected component.

169. Which of the following relational operation combines selections and a Cartesian product?
(A) Union (B) Intersection
(C) Natural join (D) Division

170. Let R = (A, B, C), and let r1 and r2 both be relations on schema R. which of the following is an expression in domain relational calculus that is equivalent to r1 U r2?
(A) {<a, b, c> I <a, b, c > ԑ r1 ^ <a, b, c> ԑ r2}
(B) {<a, b, c> I <a, b, c > ԑ r1 v <a, b, c> ԑ r2}
(C) {<a, b, c> l <a, b, c > ԑ r2 ^ <a, b, c> ԑ r2}
(D) None of the above

171. Which of the following is used to implement referential-integrity?
(A) Foreign key
(B) Primary key
(C) Assertions
(D) Triggers

172. What is the canonical cover of the set F of functional dependencies on schema (A, B, C) : A->BC, B->C, A->B, AB->C
(A)A->BC, B->C
(B)A->B, AB->C
(C)A->B, B->C
(D)A->BC, AB->C

173. Which of the following is NOT a markup language?
(A) HTML
(B) XHTML
(C) XML
(D) UML

174. What are nested representations used in XML data interchange applications used to avoid?
(A) Joins       (B) Select
(C) Project    (D) Union

175. Which of the following is NOT true in the context of document type definition (DTD)?
(A) It is optional for an XML document
(B) DTD is much like a schema
(C) DTD is primarily a list of rules for what pattern of sub-elements appear within an element
(D) All of the above

176. Iteration and recursion each requires which one of the following options?
(A) Repetition statement
(B) Termination test
(C) Counter variable
(D) None of the above

Explanation: Recursion vs. Iteration
We’ve studied methods factorial and fibonacci, which can easily be implemented either recursively or iteratively. In this section, we compare the two approaches and discuss why you might choose one approach over the other in a particular situation. Both iteration and recursion are based on a control statement: Iteration uses a repetition statement (e.g., for, while or do…while), whereas recursion uses a selection statement (e.g., if, if…else or switch). Both iteration and recursion involve repetition: Iteration explicitly uses a repetition statement, whereas recursion achieves repetition through repeated method calls. Iteration and recursion each involve a termination test: Iteration terminates when the loop-continuation condition fails, whereas recursion terminates when a base case is reached. Iteration with counter-controlled repetition and recursion both gradually approach termination: Iteration keeps modifying a counter until the counter assumes a value that makes the loop-continuation condition fail, whereas recursion keeps producing
smaller versions of the original problem until the base case is reached. Both iteration and recursion can occur infinitely: An infinite loop occurs with iteration if the loop continuation test never becomes false, whereas infinite recursion occurs if the recursion step does not reduce the problem each time in a manner that converges on the base case, or if the base case is not tested.

177. In the context of front end design, what does CSS stand for?
(A) Controlling style sheets
(B) Controlling subject sheets
(C) Cascading style sheets
(D) Cascading style subjects

178. What is dynamic memory allocation?
(A) The ability of a program to obtain more memory space during compilation
(B) The ability of a program to obtain more memory space at execution time
(C) The ability of a program to obtain more memory space during function call
(D) The ability of a program to obtain more memory space during garbage collection

179. What is the relationship between execution time and performance of a computer?
(A) They are synonyms
(B) Directly proportional
(C) Inversely Proportional
(D) None of the above

180. Which of the following justifies avoiding large caches?
(A) Longer hit time
(B) Higher cost
(C) High power
(D) All of the above

181. What is expected to happen when start() is invoked twice in Java multi-threading?
(A) Compilation fails  (B) An exception is thrown at runtime
(C) The run method is called twice ((D) Output cannot be determined

Explanation:

Code:
package com.java2novice.exmpcode;
public class MyExmpCode extends Thread{
	public void run(){
		System.out.println("Run");
	}
	public static void main(String a[]){
		Thread t1 = new Thread(new MyExmpCode());
		t1.start();
		t1.start();
	}
}
Answer:
No, it throws IllegalThreadStateException

To See more : Click

182. A team of programmers are involved in reviewing a proposed design for a new utility class. After some discussion, they realise that the current design allows other classes to access methods in the utility class that should be accessible only to methods within the utility class itself. Which design issue has the team discovered?
(A) Tight coupling
(B) Low cohesion
(C) Loose coupling
(D) Weak encapsulation

183. Which of the following files does the compiler generate?
(A) Object code file
(B) Source code file
(C) Assembly code file
(D) None of the above

184. Given the following declarations:
int *a1[8];
int *(a2[8]);
Which of the following is true?
(A) 31 is an array of pointers, a2 is a pointer to an array 4’39
(B) a1 is a pointer to an array, a2 is a pointer to an array Q7
(C) a1 is a pointer to an array, a2 is an array of pointers
(D) a1 is an array of pointers, a2 is an array of pointers

185. Why should fseek( ) be preferred over rewind()?
(A) rewind ( ) does not work for empty files
(B) rewind ( ) may fail for large files
(C) In rewind ( ), there is no way to check if the operations completed successfully
(D) All of the above

186. Suppose a 10 element array A1 contains the values 112,33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Consider the following loop:
for(i = 0; i < 9; I++)
A1[i+1] = A1[i];
What will be the contents of the array A1 after executing the above loop?
(A)1,1,1, 1,1,1,1, 1,1,1
(B)0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
(C) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
(D) 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

187. In which of the following stages does the following code:
#include<stdio.h>
get replaced by the contents of the file stdio.h
(A) During editing
(B) During linking
(C) During execution
(D) During preprocessing

188. Which of the following type of class allows only one object of it to be created?
(A) Abstract class
(B) Singleton class
(C) Virtual class
(D) Friend class

189. How many instances of an abstract class can be created?
(A) 1
(B) 2
(C) 0
(D) Any number greater than 0

190. In C++, which of the following is true for the members of a class?
(A) They have no visibility by default
(B) They are public by default
(C) They are protected by default
(D) They are private by default

191. What is the default storage class of a local variable in C++?
(A) Automatic
(B) Static
(C) External
(D) Register

192. If G is a connected plane graph with E edges, V vertices and R region S, then which of the following
statements is true?
(A)|V|=|E|=2
(B)|V|-|E|+|R|=1
(C)|V|-|E|=2+|R|
(D)|V|+|R|=|E|+2

193. The following sequence of operations are performed on a stack:
push (1), push(2), pop, push (1), push(2), pop, pop, pop, push(2), pop
Which of the following represents the sequence of popped out values?
(A) 2, 2, 1, 1, 2 (B) 2, 2, 1, 2, 2
(C) 2, 1, 2, 2, 1 ‘ (D) 2, 1, 2, 2, 2

194. Which one of the following algorithm design techniques is used to find all pairs of shortest distances in a graph?
(A) Backtracking (3) Dynamic programming
(C) Greedy (D) Divide and conquer

195. A binary search tree is generated by inserting in order the following integers:
50, 15, 62, 5, 20, 58, 91, 3, 8, 37, 60, 24
Which one of the following represents the number of nodes in the left and right subtree of the root
node, respectively?
(A) (4, 7) (B) (7, 4)
(C) (8, 3) (D) (3, 8)

196. Which of the following represents the number of edges in a regular graph of degree d and n vertices?
(A) Maximum of n and d
(B) n + d
(C) (n x d)/2
(D) n x d

197. What is the size of the memory, if the last memory location is FFFF?
(A) 1K
(B) 16K
(C) 32K
(D) 64K

198. Which of the following represents the characteristic equation of a J K – flip-flop?
(A) Qnext = JQ’+ K’Q
(B) Qnext = JQ’ + K’Q’
(C) Qnext = JQ’ + KQ
(D) Qnext = JQ + K’Q

199. Which of the following is the three input logic gate, if its output is 1 when its inputs
are 1, 0 and 1
(A) AND
(B) NAND
(C) NOR
(D) None of the above

200. An operating system uses Shortest Remaining Time (SRT) process scheduling algorithm. Given the arrival times and execution times of the following processes: What is the total waiting time for process P2?
(A) 5 seconds
(B) 15 seconds
(C) 40 seconds
(D) 55 seconds

Explanation: TAT = Turn around time, WT = waiting time

Process Execution time Arrival time   CT  TAT  WT
P1       20      0      20
P2       25      15      55  40   15  
P3       10      30      40
P4       15      45      70

At time 0, P1 is the only process, P1 runs for 15 time units.
At time 15, P2 arrives, but P1 has the shortest remaining time. So P1 continues for 5 more time units.
At time 20, P2 is the only process. So it runs for 10 time units
At time 30, P3 is the shortest remaining time process. So it runs for 10 time units
At time 40, P2 runs as it is the only process. P2 runs for 5 time units.
At time 45, P4 arrives, but P2 has the shortest remaining time. So P2 continues for 10 more time units.
P2 completes its ececution at time 55. Now P4 completes at 70

Waiting time for P2 = Complition time - (Arrival time + Execution time)
             = 55 - (15 + 25)
             = 15 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image
Reload Image

Subscribe

August 2016
M T W T F S S
« Jul   Mar »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031